Zapraszamy rodziców oraz logopedów, neurologopedów, nauczycieli pracujących z dziećmi i dorosłymi mającymi poważne problemy w komunikacji werbalnej (autyzm, afazja, porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe) na szkolenie pn.

„Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”

Tematyka szkolenia:
Diagnoza systemu komunikacji w zakresie sprawności językowej, pragmatycznej i semantycznej

Tworzenie pomocy komunikacyjnych na bazie programu MÓWik dla użytkowników komunikacji AAC na różnych poziomach rozwoju językowego
Wsparcie rozwoju i terapii mowy czynnej za pomocą systemów komunikacji wspomagającej

Program szkolenia:
Obsługa programu MÓWik

Diagnoza umiejętności językowych osoby niemówiącej
Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 1
Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 2
Projektowanie słownictwa dla poziomu Dorosły
Analiza przypadków, pytania, dyskusja

Uczestnicy będą mogli :

  • uporządkować i pogłębić swoją wiedzę na temat rozwoju komunikacji dzieci i dorosłych z poważnymi problemami w komunikowaniu się.
  • poznać możliwości wykorzystania tabletów w terapii i życiu codziennym osób niepełnosprawnych.
  • poznać etapy rozwoju językowego w przypadku korzystania z systemu AAC.
  • poznać sposoby doboru słownictwa w zależności od wieku, płci, poziomu poznawczego i komunikacyjnego pacjenta/ucznia.
  • zapoznać się z pragmatyczno-gramatycznym modelem pomocy do porozumiewania, wykorzystywanym zarówno w książkach do porozumiewania się, jak i tablicach dynamicznych.
  • praktycznie przećwiczyć zdobyte umiejętności w trakcie tworzenie tablic komunikacyjnych na tabletach.
  • poznać nowe sposoby i metody pracy z osobami z zaburzeniami w komunikacji (autyzm, afazja, dyzartria, upośledzenie umysłowe).
  • poznać sposoby wspierania rozwoju mowy i języka za pomocą obrazowania języka.
  • nauczyć się dobierać odpowiedni poziom tablic dynamicznych MÓWik do możliwości i potrzeb użytkowników.


Uczestnicy w czasie szkolenia będą mogli korzystać z tabletów z MÓWikiem zapewnionych przez organizatora lub swoich własnych urządzeń.

Koszt szkolenia: 250 zł/osobę. 10% zniżki dla osób posiadających program (1 osoba/1 program) Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Prowadzący:

Ewa Przebinda – pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów „Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dt wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej we współpracy z Fundacją Szkoła bez Barier i Stowarzyszeniem Mówić bez Słów – przeszkoliła już kilkaset osób. Od kilku lat współpracuje z Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie, prowadząc wykłady na organizowanych tam konferencjach szkoleniowych. Jest autorką publikacji oraz wystąpień na konferencjach (m. in. Krajowa Konferencja AAC w 2005 r. w Krakowie – wystąpienie, członek komitetu merytorycznego, redaktor publikacji „Gestem-Obrazem-Słowem”; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rain Man jest wśród nas” Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym w 2008 r. w Krakowie – wystąpienie na temat wykorzystania AAC w pracy z dziećmi z autyzmem).
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji: jako nauczyciel i terapeuta w Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 w Krakowie, pedagog i logopeda w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju, al. Dygasińskiego 25, pedagog i logopeda w Poradni dla Dzieci z Autyzmem ul. Zacisze 7 w Krakowie. Współtwórca programu MÓWik.

Ewa Grzelak - logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, anglistka. Od roku 2014 prowadzi stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, konsultacje i szkolenia dotyczące AAC. Prywatnie mama autystycznego chłopca z apraksją mowy posługującego się AAC.

Prosimy pytać o szkolenie w Twojej okolicy: szkolenia@mowik.pl

REGULAMIN SZKOLEŃ

Dane do rachunku
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.