Anna Kuśmierska - pedagog specjalny, logopeda, terapeuta AAC, ukończyła studia podyplomowe  „Porozumiewanie się osób niemówiących w praktyce terapeutycznej - alternatywne metody edukacja uczniów z autyzmem" na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu AAC, Makatonu. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie i edukacja uczniów z autyzmem" oraz „Oligofrenopedagogiki".
Od 28 lat pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie ucząc dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową oraz sprzężeniami. Na terenie swojej szkoły założyła i prowadzi Punkt Konsultacyjny z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, gdzie udziela porad i wskazówek rodzicom, pedagogom oraz terapeutom w pracy z osobami, które mają trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy werbalnej.
Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie na studiach podyplomowych, przedmioty: komunikacja alternatywna i wspomagająca. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała „Medal Edukacji Narodowej".