prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik – zajmuje stanowisko profesora w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Pełni funkcję kierownika Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, redaktora naczelnego serii „Studia Logopaedica”, redaktora naczelnego „Neurolingwistyki Praktycznej”, koordynatora międzyuczelnianych studiów podyplomowych „Neurologopedia z elementami audiologii” (UJ, UP). Kształci studentów logopedii na kilku polskich uczelniach. Sprawuje patronat naukowy nad Centrum Kultury i Języka Polskiego „Daskalia” w belgijskim Leuven. Brał udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych.
Jednym z jego głównych zainteresowań naukowych jest zjawisko niemówienia, które analizuje także jako logopeda-praktyk pracujący terapeutycznie z dziećmi dotkniętymi głębokimi zaburzeniami mowy. Bada również z perspektywy metodologicznej i lingwistycznej komunikację alternatywną i wspomagającą (AAC). Był współpomysłodawcą i kierownikiem pierwszych w Polsce kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu niemówienia i AAC, prowadzonych w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym.

Pierwsza polska książka o komunikacji AAC w ujęciu metodologicznym. Autor: dr hab. prof. UP Mirosław Michalik.